CO2-beleidsverklaring

Het Kwaliteit-, Arbo- en Milieubeleid (KAM-beleid) van Sturm is gericht op het leveren van producten en diensten die voldoen aan de met de opdrachtgever overeengekomen specificaties en vastgelegde afspraken, alsmede aan de door de wetgever en anderen gestelde eisen (compliance verplichtingen). De levering van deze producten en diensten zal op zodanige wijze geschieden dat daarbij de belasting voor het milieu en de mens zoveel mogelijk wordt beperkt of voorkomen. Specifieke aandacht is er voor het reduceren van de CO2-uitstoot van onze activiteiten.

Het KAM-managementsysteem beschrijft de gecontroleerde wijze waarop deze kwaliteit wordt geborgd. Deze borging voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2015; NEN-EN-ISO 14001:2015; NEN-EN-ISO 45001:2018; CO2-Prestatieladder 3.0 en BRL SIKB 7000, met protocollen 7001 en 7004. Het VGWM-systeem beschrijft de wijze waarop de veiligheid-, gezondheid-, welzijns- en milieuzaken binnen het bedrijf zijn geborgd. Deze borging voldoet aan VCA** (versie 2017/6.0).

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu zijn van essentieel belang binnen de organisatie van Sturm. Ons VGWM-beleid is er op gericht goede arbeidsomstandigheden en milieuzorg na te streven. Hierbij dient de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de eigen en tijdelijke medewerkers, alsmede van derden zoveel mogelijk te worden gewaarborgd. 

Kwaliteit-, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu krijgen de hoogste prioriteit in onze bedrijfsvoering, waarbij faalkosten, persoonlijk letsel, materiële- en milieuschades zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen.

Iedere medewerker is verplicht ongevallen, incidenten, onveilige handelingen en -situaties te melden en indien mogelijk weg te nemen. Ook dit wordt gezien als goed vakmanschap. Leidinggevenden worden jaarlijks beoordeeld op hun KVGWM-prestaties.

De directie zal voldoende middelen beschikbaar stellen om een optimale zorg voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu mogelijk te maken.

Sturm hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens om zo de privacy van personen te garanderen. In het KAM-managementsysteem zijn daarom de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen en geborgd.
    
Ook van opdrachtgevers, leveranciers, inleenkrachten en ZZP-ers wordt een VGWM-prestatie verwacht. De zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Privacy is dan ook een taak voor opdrachtgever, werkgever, leverancier, inleenkracht, ZZP-er en werknemer samen.

Voor het onderhouden van het KAM-managementsysteem heeft de directie een KAM-coördinator aangesteld. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze coördinator zijn vastgelegd in de matrix rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden (C-05). Genoemde coördinator is tevens directievertegenwoordiger, zoals bedoeld in § 5.5.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en § 4.4.1 van de NEN-EN-ISO 14001:2015 norm. Zie ook procedure C-04: directievertegenwoordiger.

Sturm streeft naar een continue verbetering van de product- en de proceskwaliteit, klanttevredenheid, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen de bedrijfsprocessen. Het is onze ambitie om hierin onderscheidend te zijn.

Jaarlijks zal de directie KAM- en Energie- doel- en taakstellingen ontwikkelen en bewaken (zie document B-03). Deze KAM- en Energie- doel- en taakstellingen zullen worden uitgewerkt in een verbeterprogramma om deze KAM-doel- en taakstellingen te behalen (zie document C-02-001).

Uitgangspunt voor de doel- en taakstellingen vormen de kwaliteitsregistraties, voortkomende uit dit KAM-systeem. Genoemde registraties worden tenminste eenmaal per jaar geanalyseerd waarbij gezocht wordt naar gemeenschappelijke oorzaken en trends. Tevens wordt hierbij vastgesteld of de genomen maatregelen doeltreffend en effectief zijn geweest. Genoemde analyse dient als basis voor de directiebeoordeling van het KAM-managementsysteem, waarin tevens de doelstellingen worden geëvalueerd. Zie ook procedure F-04: Verbeteren. 

In alle overlegvormen is het onderwerp Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) als vast agendapunt opgenomen. Tijdens dit agendapunt zullen afwijkingen worden behandeld, verbeterpunten worden vastgesteld en de voortgang van genomen maatregelen en geformuleerde doelstellingen worden bewaakt.

De kwaliteit van processen en producten, alsmede de klanttevredenheid, wordt mede bepaald door de inzet van alle medewerkers. 

De directie hecht dan ook veel waarde aan de betrokkenheid van de medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van een effectief KAM-beleid en verwacht hierbij dat de huidige positieve instelling gewaarborgd blijft. De medewerkers zullen actief betrokken worden bij het opstellen en beoordelen van de bedrijfsprocessen, alsmede de uit te voeren verbeterprojecten. Bij belangrijke KAM-beslissingen zullen de medewerkers worden geraadpleegd. Hiertoe is een personeelsvertegenwoordiging in het leven geroepen.

Om het KAM- en Energiereductie beleid te kunnen realiseren zal de directie voldoende middelen beschikbaar stellen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: voldoende tijd, computers en software, goede werkplekken, veilige gebouwen, veilige machines, voldoende scholing en opleiding.

De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en zal haar betrokkenheid tonen bij het ontwikkelen en implementeren van het KAM-managementsysteem. 

Bovengenoemd beleid zal jaarlijks worden beoordeeld op haar voortdurende geschiktheid in de directiebeoordeling van het KAM-managementsysteem.

Meer over Sturm en CO2

CO2-beleid

Sturm heeft een goed onderbouwd CO2-beleid.

› Lees verder

CO2-initiatieven

Sturm deelt graag kennis en actieve bijdrage leveren aan CO2 reductie.

› Lees verder

CO2-prestatieladder

Documenten verplichte internetpublicatie. Sturm is transparant.

› Naar documenten